• Proces otkupa meda

  1. Zaključivanje sporazuma o saradnji. Na početku svake godine zaključenje sporuzama gde se utvrđuje vrsta i količina meda ponuđenih za otkup i potražnja sirovina ili nekog drugog materijala od strane pčelara.
  2. Isporuka buradi prilagođenih po meri
  3. Nakon što je med dostupan od strane pčelara, uzimanje uzorka i plombiranje buradi
  4. Nakon raspoloživih i prihvatljivih labolatorijskih rezultata, postignutog dogovora o ceni meda, transport meda na našu lokaciju i isporuka sirovina ili drugog materijala pčelaru
  5. Merenje, svrha merenja na našoj lokaciji da se odredi tačna količina dostavljenog meda gde može biti prisutan i sam pčelar
  6. Završetak kupoprodajnog ugovora koji definišu vrstu, količinu, otkupnu cenu, uslove plaćanja i obračun zatraženih sirovina ili drugog materijala od strane pčelara koji se obračunavaju u okviru otkupne cene
  7. Plaćanje otkupljenog meda i obračun vraćenih buradi od strane pčelara.
 • Kako bi se osigurao uspešan otkup meda, pčelar mora da obezbedi fotokopiju sledećih dokumenata

  • Rešenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva
  • Dokaz o aktivnom statusu gazdinstva
  • Ličnu kartu vlasnika gazdinstva
  • Potvrda o aktivnom nadzoru košnica
  • Broj bankovnog računa
  • Pismenu izjavu da med nije manipulisan, nije promenio njen sadržaj i kvalitet